गुरु पैया लागौ नाम लखा दीजो न। जन्मजन्म का सोयल मनवा सब्दन मार जगा दीजो न।...