पीरीती काठालेर आठा,
ए आठा लागले परे छाड़े ना,
गोलेमाले गोलेमाले पीरीत कोरो ना।

1. पीरीती जगडुमुरेर फूल, शे तो आलेखलतार मूल
भाब ना जेने कोरले पीरीती जीबेर पक्खे भूल
जेमोन चिटे गूड़े पिपरे पड़ले , शे पिपरे नोड़ते चोड़ते पारेना
गोलेमाले गोलेमाले पीरीत कोरो ना।

2. ओ एक जन ब्राहमनेर छेले , शे तो एमनि खिटकेले
पीरीत कोरे धोपार मेयेर पा धूये खेले
पीरीतीर जातेर बीचार कोरते गेले , ओरे भाई मिलबे ना चाँदेर कना
गोलेमाले गोलेमाले पीरीत कोरो ना।